ACTIVCOM

Image Newletter
Używamy plików cookie do personalizacji treści i reklam, do zapewnienia funkcji w mediach społecznościowych i analizy naszego ruchu. Udostępniamy również informacje o korzystaniu z naszej witryny naszym mediom społecznościowym, partnerom reklamowym i analitycznym. View more
Cookies settings
Akceptuj
Polityka prywatności i plików cookie
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active
Wypełniając obowiązki informacyjne wskazane w art. 13 i 14 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 2016/679 administrator danych osobowych podaje następujące informacje: Pełną nazwę i dane kontaktowe, Cele i podstawę prawną przetwarzania danych osobowych, Rodzaj prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez administratora Informacje o kategoriach odbiorców danych osobowych i możliwości przekazania danych osobowych do państwa trzeciego, Okres przechowywania danych osobowych i kryteria jego ustalania, Informacje o prawie do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych, Informacje o prawie do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, Informacje o prawie wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, informację, czy podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym lub umownym lub warunkiem zawarcia umowy oraz czy osoba, której dane dotyczą, jest zobowiązana do ich podania i jakie są ewentualne konsekwencje niepodania danych, Informacje, że dane osobowe zbierane automatycznie mogą służyć do profilowania. Administratorem Państwa danych osobowych jest ACTIVCOM Kamil Łobaczewski, ul Sienkiewicza 4, 66-436 Słońsk, NIP: 9271821297, REGON: 080382717, BDO: 000009187, zwany dalej ACTIVCOM. Możecie się Państwo skontaktować z nami pod wyżej podanym adresem a także za pośrednictwem tel. 798 782 969, e-mail: sklep@activcom.pl Przetwarzamy Państwa dane osobowe takie jak: dane kontaktowe: imię i nazwisko, adres, adres e-mail i numer telefonu, informacje na temat płatności i historię płatności, informacje o zakupie ratalnym, jeśli Cię dotyczą, informacje na temat zamówień. Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust 1 lit a), b), c) oraz f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 2016/679 tj.: Udzielonej zgody, Konieczności wykonania umowy albo podjęcia działań przed zawarciem umowy, Wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, Niezbędności do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, Dane są przetwarzane w następujących celach: Zawarcia i realizacji umowy ze sklepem internetowym ACTIVCOM, Realizacji usługi bezpłatnego newslettera, Optymalizacji i zwiększenia wydajności usług świadczonych przez Administratora, Wypełniania obowiązku prawnego nałożonego na ACTIVCOM, Prowadzenia marketingu bezpośredniego, Archiwizacji, Dochodzenia roszczeń, wyświetlanie reklam dopasowanych do zainteresowań użytkowników, profilowania, udostępnienia danych osobowych podmiotom trzecim współpracującym z ACTIVCOM Państwa dane osobowe mogą być przekazywane i ujawnione dostawcom reklam a także podmiotom współpracującym z ACTIVCOM w celach statystycznych i wykonania analiz na potrzeby polepszania świadczonych usług. Stanowi to realizację prawnie uzasadnionego interesu administratora. Wówczas podmioty te staną się odrębnymi administratorami danych osobowych. ACTIVCOM w takim przypadku opublikuje listę tych podmiotów. ACTIVCOM powierza przetwarzanie danych osobowych podmiotom, które wspierają ACTIVCOM w świadczeniu usług w tym w prowadzeniu sklepu internetowego. Powierzenie następuje na podstawie zgodnej z prawem pisemnej umowy. Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane do państw trzecich, w tym do USA w przypadku korzystania przez stronę www.activcom.pl z takich narzędzi jak Google Analytics itp. oraz w przypadku połączenia konta założonego na www.activcom.pl z kontami na portalach Facebook i Google+. W przypadku logowania do konta na www.activcom.pl za pośrednictwem wymienionych wyżej platform AACTIVCOM otrzymuje dane osobowe, które użytkownik udostępnił na tych platformach w tym, e-mail, płeć, identyfikator użytkownika, datę urodzenia itp. Okres przechowywania danych osobowych zależy od rodzaju danych i celu w jakim są przetwarzane: w celu wykonania umowy – 7 lat od jej zawarcia, w celu realizacji usługi bezpłatnego newsletteru – do czasu wycofania zgody, w innych celach – przez okres wymagany do ochrony bezpieczeństwa i prawnie uzasadnionych interesów administratora, a także uzasadniony wypełnieniem obowiązków prawnych ciążących na administratorze. Mają Państwo prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych. W tym celu należy skontaktować się z administratorem za pomocą wskazanych powyżej środków. Administrator bez zbędnej zwłoki – a w każdym razie w terminie miesiąca od otrzymania żądania – udziela osobie, której dane dotyczą, informacji o działaniach podjętych w związku wykonaniem ww. praw. Administrator może przedłużyć termin o kolejne dwa miesiące z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań. W terminie miesiąca od otrzymania żądania administrator informuje osobę, której dane dotyczą o takim przedłużeniu terminu, z podaniem przyczyn opóźnienia. Osoba, której dane dotyczą ma prawo wybrać formę komunikacji w tym formę elektroniczną. Jeżeli administrator nie podejmuje działań w związku z żądaniem osoby, której dane dotyczą, to niezwłocznie – najpóźniej w terminie miesiąca od otrzymania żądania – informuje osobę, której dane dotyczą, o powodach niepodjęcia działań oraz o możliwości wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz skorzystania ze środków ochrony prawnej przed sądem. Komunikacja i działania podejmowane na niniejszej polityki prywatności są wolne od opłat. Jeżeli żądania osoby, której dane dotyczą, są ewidentnie nieuzasadnione lub nadmierne, w szczególności ze względu na swój ustawiczny charakter, administrator może: pobrać rozsądną opłatę, uwzględniając administracyjne koszty udzielenia informacji, prowadzenia komunikacji lub podjęcia żądanych działań albo, odmówić podjęcia działań w związku z żądaniem. Mają Państwo prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. Nie wpływa to jednak na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Każda osoba ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne ale nie podanie uniemożliwia zawarcie umowy i skorzystania z innych usług takich jak newsletter. Zgoda na stosowanie plików cookies i podobnej technologii jest dobrowolna ale jej brak nie zmniejszy ilości reklam otrzymywanych przez Państwa a jedynie zmniejszy ich trafność w stosunku do zainteresowań i oczekiwań. Dane osobowe zbierane automatycznie za pomocą cookies i podobnych technologii nie są wykorzystywane przez ACTIVCOM do profilowania ale mogą być używane do profilowania przez innych administratorów współpracujących z ACTIVCOM. Więcej informacji i plikach cookies znajduje się w polityce cookies (https://activcom.pl/polityka-prywatnosci-2). Niniejsza polityka prywatności może zostać zmieniona o czym zostaniecie Państwo uprzednio poinformowani. Technologia Tracking Pixel - Technologia TP zwana również web bug ma podobne działanie co pliki cookies ale jest niewidoczna dla Klienta. Zastosowanie tej technologii w ramach Sklepu Internetowego mierzy zachowanie na stronie i w newsletterze. Narzędzie służy to tworzenia ofert remarketingowych. Dane tego typu anonimowe i nie są w żadne sposób powiązane z użytkownikami komputera czy też w bazie danych. W celu blokowanie Tracking Pixel można zastosować programy do tego przeznaczone Criteo Usługa Criteo stosuje pliki cookies i w ten sposób anonimowo rejestruje dane dotyczące zachowania w sieci, aby oferować odpowiednią reklamę kontekstową (bannery, maile) w odpowiednich do Pani/Pana zainteresowań. Jeśli Pani/Pan korzystać z dopasowania kontekstowego maili można wypisać się z tego rodzaju retargetingu na stronie : https://www.criteo.com/pl/privacy/ Inne technologie śledzące działania na stronie - Dane osobowe, które Pani/Pan przekazali za pomocą odpowiednich formularzy są wykorzystywane do m.in. następujących funkcji: - newsletter z aktualną, okazjonalną ofertą lub reklamą sprzętu, W celu przekazania wspominanej informacji kontaktujemy się z Panią/Panem za pomocą kanałów komunikacyjnych, na które Pani/Pan wyrazili zgodę. Przykładem może być wiadomość e-mail. Możemy również wykorzystać Pani/Pana dane w celu stworzenia zindywidualizowanej oferty. Newsletter W przypadku zaznaczenia chęci otrzymywania newslettera zgadza się Pani/pan na wykorzystywanie danych przez firmę ACTIVCOM w celu przedstawiania informacji o asortymencie i produktach za pomocą wysyłanych e-maili. Newsletter wysyłany jest do osób, które wyraźnie potwierdziły chęć jego otrzymywania. W przypadku powierzenia stworzenia i wysyłki newslettera firmie zewnętrznej związanej Umową z firmą ACTIVOM zostaną zachowane wszystkie zobowiązania zgodnie z RODO i UODO. Z Newslettera można zrezygnować w dowolnym momencie i nie są naliczane z tego tytułu żadne opłaty. W tym celu należy wysłać do nas odpowiednie zgłoszenie lub przesłać e-maila. Ocena produktów Państwa dane osobowe mogą być przekazywane i ujawnione dostawcom reklam a także podmiotom współpracującym z ACTIVCOM w celach statystycznych i wykonania analiz na potrzeby polepszania świadczonych usług. Stanowi to realizację prawnie uzasadnionego interesu administratora. Wówczas podmioty te staną się odrębnymi administratorami danych osobowych. ACTIVOM w takim przypadku opublikuje listę tych podmiotów. W sprawach nieuregulowanych regulaminem zastosowanie mają postanowienia Kodeksu cywilnegoi odpowiednich ustaw prawa polskiego, a także prawa Unii Europejskiej, w szczególności RODO(Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. wsprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawieswobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE).

Polityka dotycząca wykorzystania cookies

Niniejsza Polityka określa zasady przechowywania i dostępu do informacji na urządzeniach Użytkownika za pomocą plików Cookies, służących realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną żądanych przez Użytkownika, przez ACTIVCOM Kamil Łobaczewski. I. Definicje
  1. Administrator - oznacza ACTIVCOM Kamil Łobaczewski, ul Sienkiewicza 4, 66-436 Słońsk, NIP: 9271821297, REGON: 080382717, BDO: 000009187, która świadczy usługi drogą elektroniczną oraz przechowuje i uzyskuje dostęp do informacji w urządzeniach Użytkownika.
  1. Cookies - oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze stron internetowych Serwisu.
  1. Cookies Własne - oznacza Cookies zamieszczane przez Administratora, związane ze świadczeniem usług droga elektroniczną przez Administratora za pośrednictwem Serwisu.
  1. Cookies Zewnętrzne - oznacza Cookies zamieszczane przez partnerów Administratora, za pośrednictwem strony internetowej Serwisu.
  1. Serwis - oznacza stronę internetową lub aplikację, pod którą Administrator prowadzi serwis internetowy, działający w domenie .www.activcom.pl
  1. Urządzenie - oznacza elektroniczne urządzenie za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu.
  1. Użytkownik - oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.
II. Rodzaje wykorzystywanych Cookies
  1. Stosowane przez Administratora Cookies są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować Serwis indywidualnie każdemu Użytkownikowi. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisaną wartość.
  1. Administrator wykorzystuje dwa typy plików cookies:
    1. Cookies sesyjne: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.
    1. Cookies trwałe: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.
  1. Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do swojego Urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Serwisu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.
III. Cele w jakich wykorzystywane są Cookies
  1. Administrator wykorzystuje Cookies Własne w następujących celach:
    1. Konfiguracji serwisu
      • i) dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu;
      • ii) rozpoznania urządzenia Użytkownika Serwisu oraz jego lokalizację i odpowiednio wyświetlenia strony internetowej, dostosowanej do jego indywidualnych potrzeb;
      • iii) zapamiętania ustawień wybranych przez Użytkownika i personalizacji interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik;
      • iv) zapamiętania historii odwiedzonych stron w serwisie w celu rekomendacji treści;
      • v) rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.
    1. Uwierzyteniania użytkownika w serwisie i zapewnienia sesji użytkownika w serwisie
      • i) utrzymania sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
      • ii) poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w szczególności weryfikację autentyczności sesji przeglądarki;
      • iii) optymalizacji i zwiększenia wydajności usług świadczonych przez Administratora.
    1. Realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności stron internetowych
      • i) dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać podstawowe parametry Urządzenia Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
      • ii) poprawnej obsługi programu partnerskiego, umożliwiając w szczególności weryfikację źródeł przekierowań Użytkowników na strony internetowe Serwisu.
    1. Zapamiętania lokalizacji użytkownika
      • i) poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w szczególności dostosowanie dostarczanych informacji do Użytkownika z uwzględnieniem jego lokalizacji.
    1. Analiz i badań oraz audytu oglądalności
      • i) tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych Serwisu, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.
    1. Świadczenia usług reklamowych
      • i) dostosowania prezentowanych za pośrednictwem Serwisu reklam usług i produktów firm trzecich;
    1. Zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności serwisu
  1. Administrator usługi wykorzystuje Cookies Zewnętrzne w następujących celach:
   1. Prezentowania treści multimedialnych na stronach internetowych Serwisu, które są pobierane z zewnętrznego serwisu internetowego:
    • i) www.vimeo.com [administator cookies: Vimeo, LLC. z siedzibą w USA]
    • ii) www.youtube.com [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA]
    • iii) www.wrzuta.pl [administrator cookies: Free4Fresh Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie]
   2. Zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych:
    • i) IAI-Shop.com [administrator cookies: IAI S.A. z siedzibą w Szczecinie]
    • ii) Google Analytics [administrator cookies: Google Ireland Limited z siedzibą w Irlandii]
    • iii) Gemius Traffic [administrator cookies: Gemius S.A. z siedzibą w Warszawie]
    • iv) Stat24 [administrator cookies: Redefine Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie]
   3. Prezentowania reklam dostosowanych do preferencji Użytkownika z wykorzystaniem narzędzia internetowej reklamy:
    • i) Google AdSense [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA]
    • ii) Sieć reklamowa [administrator cookies: Internetowy Dom Mediowy net S.A z siedzibą w Warszawie]
    • iii) Sieć reklamowa AdTaily [administrator cookies: AdTaily Sp. z o.o z siedzibą w Krakowie]
    • iv) Edrone [administrator cookies: edrone sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (31-203) ul. Lekarska 1]
   4. Zalogowania do serwisu za pomocą konta w innym serwisie:
    • i) Facebook Connect [administrator cookies: Facebook Inc z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii]
    • ii) Google [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA]
    • iii) LinkedIn [administrator cookies: LinkedIn Ireland Limited z siedzibą w Irlandii]
    • iv) Paypal [administrato cookies: PayPal (Europe) S.à r.l. & Cie, S.C.A z siedzibą w Luksemburgu lub PayPal Inc. z siedzibą w USA]
   5. Wykorzystania funkcji interaktywnych w celu popularyzacji serwisu za pomocą serwisów społecznościowych:
    • i) twitter.com [administrator cookies: Twitter Inc. z siedzibą w USA]
    • ii) Facebook.com [administrator cookies: Facebook Inc z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii]
    • iii) nk.pl [administrator cookies: Nasza Klasa Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu]
    • iv) LinkedIn.com [administrator cookies: LinkedIn Ireland Limited z siedzibą w Irlandii]
    • v) Pinterest [administrator cookies: Pinterest, Inc. z siedzibą w USA]
   6. Prezentowania opinii na stronach internetowych Serwisu, które są pobierane z zewnętrznego serwisu internetowego:
    • i) opineo.pl [administrator cookies: Opineo Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu]
    • ii) ceneo.pl [administrator cookies: Grupa Allegro sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu]
   7. Wykorzystania funkcji w celu ułatwienia komunikacji za pośrednictwem strony internetowej Serwisu, które są pobierane z zewnętrznego serwisu internetowego:
    • i) skype.com [administrator cookies: Microsoft Corporation z siedzibą w USA]
   IV. Możliwości określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu przez Cookies
    1. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
    1. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.
    1. Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Serwisu.
Save settings
Cookies settings
Select the fields to be shown. Others will be hidden. Drag and drop to rearrange the order.
 • Image
 • SKU
 • Rating
 • Price
 • Stock
 • Availability
 • Add to cart
 • Description
 • Content
 • Weight
 • Dimensions
 • Additional information
Click outside to hide the comparison bar
Compare